Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                      Μελίσσια, Τετάρτη 19.10.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  27ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14/10/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/10/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
272 Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α.«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ» ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
273 1. Έγκριση α) της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων στο Δήμο Πεντέλης» Α.Μ. 82/2021 Τ.Υ. β) διενέργεια με απευθείας ανάθεση του ανωτέρου έργου και γ) ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
274 2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2021». ΟΜΟΦΩΝΑ
275 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του Πρακτικού εξακρίβωσης κόστους Υλικού για το έργο «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά)» ΑΜ 108/18 ΤΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ
276 4. Λήψη απόφασης για Α. την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης  με τίτλο: «Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων τύπου «πληρώνω όσο πετάω’ στο Δήμο Πεντέλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Β. την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της άνω πρότασης. ΟΜΟΦΩΝΑ
277 5.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.2 του Ν.4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΟΜΟΦΩΝΑ
278 6. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία με θέμα: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6. ΟΜΟΦΩΝΑ
279 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Ιστών για Παιδικές Χαρές και Πάρκα στο Δήμο Πεντέλης» ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δύο (2) έτη ενδεικτικός προϋπολογισμός 370.264,00 € συμπ. Φ.Π.Α 24%. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΟΜΟΦΩΝΑ
280 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο