Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια,  03.11.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  28ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27/10/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/10/2022

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
281 1.     Αποδοχή χρηματοδότησης και ανάληψης υλοποίησης δράσεων του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» ΟΜΟΦΩΝΑ

(Ως προς το κατεπείγον και ως προς το θέμα)

282 2.    11Η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΟΜΟΦΩΝΑ

(Ως προς το κατεπείγον

και ως προς το θέμα)

283 3.     Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πεντέλης από το ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β’ 2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (ΠΥΡΚΑΓΙΑ 19-7-2022  ΟΜΟΦΩΝΑ

(Ως προς το κατεπείγον

και ως προς το θέμα)

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
284 1.     Λήψη απόφασης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) ΟΜΟΦΩΝΑ

 

285 2.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων)   με θέμα «Προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου» 48/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 148.800,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

286 3.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% χρηματοδότηση: με την υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΟΜΟΦΩΝΑ

 

287 4.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ. 49/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 1.339.200,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% . Χρηματοδότηση: (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061 και πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΚΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

288 5.     Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Αντιπυρική Προστασία των Δημοτικών Αλσυλλίων με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 350.988,20€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας & κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

289 6.     10η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

290 7.     Αναδιάρθρωση συμβατικού τιμήματος της με αρ. πρωτ. 6455/7-4-2021 σύμβασης κατά του αναγκαστικού δικαίου ΥΑ 107675/27.12.2021 & ΥΑ 38866/22 για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου για τρία (3) έτη (με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη) με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

291 8.     Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Πεντέλης, ΑΜ: 25/18ΤΥ, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 172. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

292 9.     Υποβολή πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την παράδοση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης έτους 2022-2023. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

293 10.  Έγκριση της υπ’ αρ. 1088/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω27ΓΩΞ3-ΙΕ6) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών διά του Δασαρχείου Πεντέλης σχετικά με την Α.Β.Μ. ΔΑ2022/7720. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

294 11.  Έγκριση της υπ’ αρ. 1089/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΔ5ΓΩΞ3-ΝΨΕ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών διά του Δασαρχείου Πεντέλης σχετικά με την Α.Β.Μ. ΔΑ2022/7696. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

295 12.  Υποβολή απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

296 13.  Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη εξώδικης διαμαρτυρίας – δήλωσης –πρόσκλησης  και καθορισμό αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

297 14.  Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη εξώδικης διαμαρτυρίας – δήλωσης – πρόσκλησης  και καθορισμό αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

298 15.  Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της από 5/7/2022 αίτησης της Χρυσάνθης Αρβανίτη  κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

299 16.  Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης κατά των προτάσεων του Γεωργίου Κολυμπάδη (SPORTS SOLUTIONS Α.Ε.) και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά τη συζήτηση της από 11.4.2022 αγωγής (Γ.Α.Κ. 2217, ΕΑΚ 52/2022) αγωγής του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο