Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      Μελίσσια 05.12.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  29ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 01/12/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/12/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
205α 1. Ορισμός και συγκρότηση  επιτροπής γνωμοδότησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντος ΟΜΟΦΩΝΑ
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
205 1.         Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (escrow account) υπολογαριασμού και τη υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής – Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΣ «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο (Sub.2-16631)», Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ΟΜΟΦΩΝΑ
206 2.         Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της πράξης με τίτλο «Υπογείωση εναέριων δικτύων μέσης (ονομαστική τάση λειτουργίας 20.000V) και χαμηλής τάσης (ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης και Όμορων Δήμων» από το ΟΠΣ και ενοποίηση με ενιαίο τεχνικό δελτίο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ΟΜΟΦΩΝΑ
207 3.         Έγκριση πρακτικού  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: με την υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος σε συμμόρφωση με την αρ. 469/2023 πράξη κλιμακίου ΣΤ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου . ΟΜΟΦΩΝΑ
208 4.         Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Πεντέλης» προϋπολογισμού 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Υποέργο 1 της πράξης  «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Πεντέλης»,  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση». ΟΜΟΦΩΝΑ
209 5.         Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος  τηλεϊατρικής για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Πεντέλης», προϋπολογισμού 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Υποέργο 3 της πράξης  «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Πεντέλης», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση». ΟΜΟΦΩΝΑ
210 6.         Αποδοχή  10η- 11η- 12η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ)  2023 . ΟΜΟΦΩΝΑ
211 7.         Έγκριση των όρων της Απόφασης Ένταξης της  Πράξης και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα. ΟΜΟΦΩΝΑ
212 8.         Έγκριση των υπ’ αρ. 653/2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΔΩΩΞ3-ΦΥ8) και 1008/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΧΜΩΞ3-ΧΡΙ) απόφασης Δημάρχου για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ιωάννας Ιωαννίδου κ.λ.π. για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). ΟΜΟΦΩΝΑ
213 9.         Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για έκδοση βεβαίωσης τεκμηριωμένης νόμιμης χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο της Δ.Κ. Μελισσιών του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο