Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ   

ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  7 Δεκεμβρίου 2021

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
329/2021 1.       Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας, τοποθέτησης και επισκευής συστήματος άρδρευσης του πάρκου της 25ης Μαρτίου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

\ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
330/2021 1.       Έγκριση της υπ’ αρ. 879/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΩΔΒΒΩΞ3-9Υ8) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη συζήτηση της από 30/9/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΓΑΚ 76475/2021, ΕΑΚ 8263/2021) της Μποτσάκου Καλλιρόης κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
331/2021 2.       Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης (Πολυετής σύμβαση: Δύο (2) έτη και έξι μήνες) και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
332/2021 3.       Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού(κάτω των ορίων) για την Υπηρεσία Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Δημότη Δήμου Πεντέλης με κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής (πολυετής σύμβαση) . ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
333/2021 4.       Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης του 1ου σταδίου της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων». ΟΜΟΦΩΝΑ
334/2021 5.       Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με σκοπό την υλοποίηση μελετών για την αναδιαμόρφωση κτιρίων της παλιάς πτέρυγας Μπόμπολα του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ για την κάλυψη των αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του δήμου Πεντέλης, προϋπολογισμού 256.680,00€ (συμπ. ΦΠΑ). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
335/2021 6.    8Η Υποχρεωτική αναμόρφωση χρηματοδοτούμενων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
336/2021 7.       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας κατά τη χειμερινή περίοδο ΟΜΟΦΩΝΑ
337/2021 8.       Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
338/2021 9.       Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
339/2021 10.   Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2022. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
340/2021 11.   Έγκριση παράτασης συμφωνητικού εκμίσθωσης των τριών (3) φωτιζόμενων γηπέδων τένις Δήμου Πεντέλης για (1) έτος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
341/2021 12.   Έγκριση Φακέλου Μελέτης, Επιλογή Διαδικασίας Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την υλοποίηση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση σήμανσης σε διαβάσεις πεζών σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και επικίνδυνες διασταυρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 149.940,80€ συμπ. Φ.Π.Α. ΟΜΟΦΩΝΑ
342/2021 13.   Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
343/2021 14.   Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
344/2021 15.   Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο