Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 3η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  30 ΜΑΡΤΙΟΥ  2020
& ΩΡΑ 10:00 -13:00


Απόφαση Δ.Σ

              

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

10/2020

 

Θέμα 1ο : Έγκριση πινάκων κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 – 2024 του υποτομέα των ΟΤΑ.

 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

 

11/2020

 

Θέμα 2ο : 8η (τελευταία) αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

12/2020

 

θέμα 3ο : Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 για μέτρα  αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19  – ( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

13/2020

 

Θέμα 4ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο- (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

14/2020

 

Θέμα 5ο : Αποδοχή 7η – 8η – 9η – 10η – 11η – 12η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ( πρώην ΣΑΤΑ ) 2019.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

15/2020

 

Θέμα 6ο : Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών Συμβούλων έτους 2020.

 

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

16/2020

 

Θέμα 7ο : Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

17/2020

 

 

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ. Γ294 ΤΗΣ 3ης ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

18/2020

 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου στο μέτρο: «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

19/2020

 

Θέμα 10ο : Ανανέωση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας δύο (2) Δημόσιας χρήσης Κολυμβητικών δεξαμενών εντός διασχολικού κέντρου Μελισσίων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

20/2020

 

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για διόρθωση  Γεωμετρικών Στοιχείων.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

21/2020

 

Θέμα 12ο : Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

22/2020

 

 

 

 

Θέμα 13ο : Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2020.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ .

 ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ  Γ1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

 

 

23/2020

 

Θέμα 14ο : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου « Σημειακές παρεμβάσεις με κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής έτους 2018 με Α.Μ 96/2018 Τ.Υ» του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 170.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

24/2020

 

 

Θέμα 15ο : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης έτους 2017 (Σχολικά Κτίρια ) με Α.Μ 18/2017 Τ.Υ» του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 170.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

25/2020

 

Θέμα 16ο  : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας επιλογής σχολικού χώρου.

 

 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

 

26/2020

 

Θέμα 17ο : Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης.

 

 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

 

27/2020

Θέμα 18ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2020.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

28/2020

Θέμα 19ο : Παράταση για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών του Δήμου Πεντέλης. Αρ. Συμφωνητικού 2903-16/12/2016.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

29/2020

 

Θέμα 20ο : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

30/2020

 

Θέμα 21ο : Μη κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην Κοινότητα Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

31/2020

 

Θέμα 22ο : Μη  κοπή  δύο (2) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους 12, στην Κοινότητα Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

32/2020

 

Θέμα 23ο : Μη κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Ήρας Εστίας & Αυλίδος, στη Κοινότητα Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

33/2020

 

Θέμα 24ο : Μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σερίφου 19 & Δεληγιάννη στη Κοινότητα Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

34/2020

 

Θέμα 25ο : Kοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Ομήρου 23, στη Κοινότητα Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

35/2020

 

Θέμα 26ο : Κοπή πέντε (5) θάμνων (πικροδάφνες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκιβιάδου 7 στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

36/2020

 

Θέμα 27ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Άρεως 35  έναντι στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

37/2020

 

Θέμα 28ο: Μη κοπή ενός  (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Οδ. Ανδρούτσου 6 και 3ης Σεπτεμβρίου 22 στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

38/2020

 

Θέμα 29ο : Μη κοπή ενός (1) δένδρου (Πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Ανδρ. Παπανδρέου και Δεληγιάννη  στη Κοινότητα Μελισσίων.

( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

39/2020

 

 

Θέμα 30ο : Κοπή δύο (2 )  δένδρων ( λεύκες ) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 1 στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

40/2020

 

Θέμα 31ο : Μη κοπή ενός (1 ) δένδρου ( Βραχυχίτωνας ) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 23-25  στη συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

41/2020

 

Θέμα 32ο : Μη κοπή ενός (1 ) δένδρου ( πεύκο ) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α  στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

42/2020

 

Θέμα 33ο : Μη κοπή ενός (1 ) δένδρου ( κουκουναριά ) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους  στη συμβολή της με την οδό Πλαστήρα στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

43/2020

 

Θέμα 34ο : Κοπή συστοιχίας  δένδρων ( κυπαρίσσια ) στο πεζοδρόμιο της οδού Τσαγκάρη 6 στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  

  

 44/2020

 

Θέμα 35ο : Μη κοπή ενός (1) δένδρου (Ευκάλυπτος) επί της  οδού Βυζαντίου 45 στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης .( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

45/2020

 

Θέμα 36ο :  Κοπή ενός (1) δένδρου  (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της  συμβολής των οδών Κανάρη και Γεωργ. Παπανδρέου  στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

46/2020

 

Θέμα 37ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (Πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 12 (έναντι)  στη Κοινότητα Πεντέλης.

( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

47/2020

 

Θέμα 38ο : Κοπή  (1) δένδρου (κυπαρίσσι)   στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καλισσίων 28 στη Κοινότητα Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

48/2020

 

Θέμα 39ο : Συμπληρωματική απόφαση Δ.Σ. για την προαγωγή του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Πεντέλης.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

49/2020

 

 

Θέμα 40ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.202/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Φυσικού Αντικειμένου και ως προς το συνολικό Προϋπολογισμό του υποέργου (1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002379.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

50/2020

Θέμα 41ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.203/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Φυσικού Αντικειμένου και ως προς τον συνολικό Προϋπολογισμό του υποέργου (1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500237

 

 

   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

51/2020

 

Θέμα 42ο : Ένταξη του Δήμου Πεντέλης στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ (WΗΟ Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

52/2020

 

Θέμα 43ο : Αγορά Ακινήτου στην Δ.Κ Μελισσίων ( Ακίνητο Παλατιανού- Κατωπόδη  στο  ΟΤ 196).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο