Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια  7 Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

23/2022 1.   3Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
24/2022 2.   Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
25/2022 3.   Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος ΟΜΟΦΩΝΑ
26/2022 4.   Έγκριση Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Πεντέλης ετών 2021-2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
27/2022 5.   Έγκριση πρακτικών (1ου & 2ου) Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης τεσσάρων, τριών & δυο ρευμάτων Χρηματοδότηση: Δήμος  Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
28/2022 6.   Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (περίοδος 2022-2023). ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΜΟΦΩΝΑ
29/2022 7.   Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Υπηρεσία  Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Δημότη Δήμου Πεντέλης με κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (πολυετής σύμβαση) και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30/2022 8.   Έγκριση πρακτικού 1ου και 2ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελούμενων των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου»(περίοδος 2022-2023). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31/2022 9.   Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) Επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις υπηρεσίες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πεντέλης ετών 2022-2023. Χρηματοδότηση: Δήμος  Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32/2022 10.             Έγκριση πρακτικού (1ου  και 2ου)  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων». ΟΜΟΦΩΝΑ
33/2022 11.             Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπείγοντος. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο