Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        Μελίσσια, 14.2.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  3ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 10/2/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/2/2023

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
12/2023 1. Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
13/2023 2. Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ΟΜΑΔΑ 6 (Επιβατηγό όχημα με αυτονομία τουλάχιστον 260 χλμ.) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού, προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων & σταθμών φόρτισης, λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων . ΟΜΟΦΩΝΑ
14/2023 3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου “Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της πλατείας και των οδικών τμημάτων που την περικλείουν”». ΟΜΟΦΩΝΑ
15/2023 4. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων και του Πνευματικού Κέντρου Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
16/2023 5. Έγκριση πρακτικών 1ο & 2ο επιτροπής, διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πεντέλης» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 309.822,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ΑΡ. ΜΕΛ. 95/2021 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
17/2023 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών-φωτιστικών σωμάτων για το δημοτικό φωτισμό, σύνδεση των οικιών με το νέο υπογειοποιημένο δίκτυο και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του δημοτικού φωτισμού» Α.Μ. 68/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 8.420.840,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΚΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061, του εν θέματι έργου Δήμου Πεντέλης, με ενάριθμο 2021ΣΕ06100007. ΟΜΟΦΩΝΑ
18/2023 7. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή για τις μελέτες Γεωλογικής Καταλληλόλητας Επέκτασης α. Κοιμητηρίου Μελισσίων και β. Τμημάτων  3ης – 4ης Γειτονιάς Δ.Ε. Μελισσίων» στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Γεωλογικές Μελέτες α. Υδρογεωτεχνική μελέτη επέκτασης κοιμητηρίου Μελισσίων β. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας επέκτασης κοιμητηρίου Μελισσίων γ. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας επέκτασης τμημάτων  3ης – 4ης Γειτονιάς Δ.Ε. Μελισσίων» Α.Μ.6/2022ΔΠΕ. ΟΜΟΦΩΝΑ
19/2023 8. Επιστροφή ποσού δωρεάς ύψους 300,00 ευρώ. ΟΜΟΦΩΝΑ
20/2023 9. Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 1ης/2022 έως 15ης/2022 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο