Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   Μελίσσια, Δευτέρα 14.11.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  30ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 10/11/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/11/2022

  ΘΕΜΑΤΑ   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

310 1. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00-6117007

ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς την εισήγηση

ως προς το κατεπείγον

311 2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πεντέλης»

ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς την εισήγηση

ως προς το κατεπείγον

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

312 1. Ακύρωση του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% , με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 173306 Αριθμ.  Πρωτ. Διακήρυξης 20934/6032/2022 – ΑΔΑΜ 22PROC011558166.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

313 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης επαναπροκήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: με την υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

314 3. Έγκριση πρακτικών (1,2) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης, προϊόντων πρασίνου και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης 25/2021 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 1.361.831,86 € Συμπ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης αιτήσεων χρηματοδότησης 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

315 4.Τροποποίηση / συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 115/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

316 5.Έγκριση και Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης- 4ης Γειτονιάς- Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Α.Μ. 5/2022 ΔΠΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

—— 6.  Έγκριση και Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Γεωλογικές Μελέτες α. Υδρογεωτεχνική μελέτη επέκτασης κοιμητηριου Μελισσίων β. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης κοιμητηριου Μελισσίων  γ. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης τμημάτων  3ης – 4ης Γειτονιάς Δ.Ε. Μελισσίων» Α.Μ.6/2022ΔΠΕ.    

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο