Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  14 Δεκεμβρίου 2021

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
345/2021 1.       Απόδοση Παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

346/2021 2.       Απόδοση Παγίας προκαταβολής  Κοινότητας Ν. Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

347/2021 3.             Απόδοση Παγίας προκαταβολής  Κοινότητας Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2021 ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

348/2021 4.       Απόδοση Παγίας προκαταβολής Κοινότητας Μελισσίων και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2021 ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
349/2021 1.       Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
350/2021 2.       Καθορισμός τελών Διαφήμισης, για το έτος 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
351/2021 3.       Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο « Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων» ΟΜΟΦΩΝΑ
352/2021 4.       Χρονική Παράταση σύμβασης με αρ. πρωτ. 20551/3.11.2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
353/2021 5.       Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην πρόσκληση «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
354/2021 6.       Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός Όρων Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «Αντιπυρική Προστασία των Δημοτικών Αλσυλλίων του Δήμου Πεντέλης» προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (351.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%. Διάρκεια: δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-5-2021 και κωδικό MIS 0021842672. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
        – 7.       Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Προμήθεια Οργάνων Άθλησης Ενηλίκων σε Υπαίθριους Χώρους του Δήμου Πεντέλης αρ. Μελέτης: 91/2021 Τ.Υ. Πολυετής Σύμβαση: με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης. Εκτιμώμενη διάρκεια:2021-2023. Προϋπολογισμού 144.509,60 € Συμπ. ΦΠΑ 24% ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
355/2021 8.       Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού(κάτω των ορίων) για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Πεντέλης Α.Μ. 90/2021. Τ.Υ. Προϋπολογισμού 213.174,60 € συμπ. ΦΠΑ 24%. ΟΜΟΦΩΝΑ
356/2021 9.       Έγκριση της υπ’ αρ. 966/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΝΠ4ΩΞ3-ΩΓ6) για ορισμό Πληρεξούσιο Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) κατά τη συζήτηση της Έφεσης Μίντζια Αλέξανδρου- Χρήστου κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. ΟΜΟΦΩΝΑ
357/2021 10.   Έγκριση της υπ’ αρ. 967/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΦΑ0ΩΞ3-ΠΠΑ) για ορισμό Πληρεξούσιο Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) κατά τη συζήτηση της Έφεσης Μπόνη Αρετής κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. ΟΜΟΦΩΝΑ
358/2021 11.   Έγκριση της υπ’ αρ. 795/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΔΦΩΞ3-89Ρ) απόφασης περί ορισμού Πληρεξούσιο Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου (Τακτική Ολομέλεια) για υπόθεση Τσιούμα Ευάγγελου κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο