Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  32ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 25/11/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/11/2022

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
318 1.     Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων   έργου/ οχημάτων/ μέσων  για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων   αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-01-2023 έως 31-12-2023. Β.  Toυς γενικούς και ειδικούς   όρους   του μνημονίου συνεργασίας για την   κατάρτιση    Μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Γ. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    για ένταξή  στο    Μητρώο εργοληπτών του Δήμου Πεντέλης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από  φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές. ΟΜΟΦΩΝΑ
319 2.     Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Εργασίες για την εναρμόνιση με τις διατάξεις ασφαλείας και λοιπές εργασίες σε εφαρμογή ΠΔ 99/17 (1ος Βρεφ/κος, 2ος Βρεφ/κος & 3ος Βρεφ/κος της Δ.Κ. Μελισσίων) εκτός του άρθρου 6» ΟΜΟΦΩΝΑ
320 3.     Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με θέμα «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου  Πεντέλης» 43/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 49.600,00 € Συμπ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 235.2.3/2022 (ΑΔΑ: Ψ42146Ψ844-92Ρ) απόφασης ένταξης του Πράσινου Ταμείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
321 4.     Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00-6117.007. ΟΜΟΦΩΝΑ
322 5.     Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00-6117.007. ΟΜΟΦΩΝΑ
323 6.     Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ
324 7.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
325 8.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
326 9.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
327 10.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
328 11.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
329 12.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
330 13.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ ΟΜΟΦΩΝΑ
331 14.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ ΟΜΟΦΩΝΑ
332 15.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ ΟΜΟΦΩΝΑ
333 16.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
334 17.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
335 18.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
336 19.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
337 20.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ
338 21.  Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ. ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο