Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                           Μελίσσια, Τρίτη 5.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 2/12/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 5/12/2022

 ΘΕΜΑΤΑ   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                               ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
3381. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής ΕπιτροπήςΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
3391.     Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερευόντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Νταού Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης και των αντίστοιχων εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση ακινήτων & τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του, για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
3402.     Έγκριση πρακτικού 3ου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης, προϊόντων πρασίνου και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης 25/2021 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 1.361.831,86 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον Άξονα Προτεραιότητας Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» και με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης αιτήσεων χρηματοδότησης 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
3413.     Έγκριση α) της μελέτης του έργου: «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Δήμο Πεντέλης» Α.Μ. 33/2022 Τ.Υ. και β) διενέργειας με απευθείας ανάθεση του ανωτέρου έργου.ΟΜΟΦΩΝΑ
3424.     Έγκριση α) της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων τέννις στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης με συνθετικό χλοοτάπητα» ΑΜ 61/2022 ΤΥ και β) διενέργειας με απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου.ΟΜΟΦΩΝΑ
3435.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 8 με τίτλο: Σύμβουλος επικοινωνίας και help desk για τους πολίτες στο πλαίσιο του έργου: «Υπογείωση εναέριων δικτύων μέσης (ονομαστική τάση λειτουργίας 20.000 V) και χαμηλής τάσης (ονομαστική τάση λειτουργίας 400V) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης και όμορων δήμων», Α.Μ. 62/2022 Τ.Υ.Χρηματοδότηση : (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061 και πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΞΚ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.ΟΜΟΦΩΝΑ
3446.     Υποβολή της υπ’ αρ. 1306/2022 Απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.ΟΜΟΦΩΝΑ
3457.     Υποβολή της υπ’ αρ. 1325/2022 Απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.ΟΜΟΦΩΝΑ
3468.     Εκμίσθωση τριών (3) φωτιζόμενων γηπέδων τέννις Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
3479.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ.ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο