Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 36ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                             Μελίσσια, Τετάρτη 30.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  36ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 23/12/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/12/2022

 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
3691.    Έγκριση Απολογισμού και υποβολή Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2021 του Δήμου Πεντέλης και Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο.ΟΜΟΦΩΝΑ
3702.    Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΟΜΟΦΩΝΑ
3713.    Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
3724.    Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
3735.           Αποδοχή 10 η – 11 η – 12 η κατανομή πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ) 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ
3746.    Πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πεντέλης (μία θέση).ΟΜΟΦΩΝΑ
3757.    Έγκριση Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το σχολ. Έτος 2022-2023.ΟΜΟΦΩΝΑ
3768.    Εξειδίκευση πίστωσης για την Πρόσθετη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.ΟΜΟΦΩΝΑ
3779.    Αποδοχή δωρεών συνολικού ποσού ύψους 8.700,00 €.ΟΜΟΦΩΝΑ
37810.  Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο