Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια 22  Φεβρουαρίου 2022

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
34/20221.Έγκριση πρακτικού 3ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ», Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Αττικής και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
35/20222.    Έγκριση πρακτικού (2ου) Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων και ημιυπόγειων κάδων Πολυετής Σύμβαση: Εκτιμώμενη διάρκεια: 2021 – 2022 Χρηματοδότηση: Δήμος Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
36/20223.        Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης Χρηματοδότηση: Δήμος Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
37/20224.     Έγκριση Πρακτικού 3ου  της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης τεσσάρων, τριών & δυο ρευμάτων χρηματοδότηση: Δήμος Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
38/20225.     Έγκριση Πρακτικού 3ου  της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελούμενων των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου». (περίοδος 2022-2023) και κατακύρωση αποτελέσματος.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
39/20226.   Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων» και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
40/20227.         Έγκριση πρακτικού 3ου Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις υπηρεσίες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πεντέλης ετών 2022-2023. Χρηματοδότηση : Δήμος Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
41/20228.   Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Πεντέλης ετών 2021-2023 και κατακύρωση αποτελέσματος.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
42/20229.        Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) και παράταση του χρόνου περαίωσης της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4495/17, Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων».ΟΜΟΦΩΝΑ
43/202210.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος της οδού Αλεξανδρουπόλεως και ανακατασκευή οδών Καπετάν Ευκλείδη και Δονούσας της Δ.Κ. Μελισσίων και τμήματος της οδού Κορυτσάς της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης», Α.Μ.38/2017Τ.Υ.ΟΜΟΦΩΝΑ
44/202211.             Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης Έτους 2017»ΟΜΟΦΩΝΑ
45/202212.             Ορισμός Μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών και γενικής φύσης υπηρεσιών- ανοικτών- κλειστών- διεθνών έτους 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
46/202213.             Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.ΟΜΟΦΩΝΑ
47/202214.             Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ  και επαναβεβαίωση.ΟΜΟΦΩΝΑ
48/202215.             Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ  και επαναβεβαίωση.ΟΜΟΦΩΝΑ
49/202216.             Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020.ΟΜΟΦΩΝΑ
50/202217.             Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο