Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                         Μελίσσια, 28.2.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  4ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 24/2/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/2/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
21/2023 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1291/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Π0ΗΩΞ3-ΛΧ4) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση απόψεων και παράσταση ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (25ο Τριμελές) κατά τη συζήτηση της αγωγής του Κουκούτση Σέργιου κ.λ.π. κατά Δήμο Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
22/2023 1.     3η Τελική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων έτους 2022 (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ  
23/2023 2. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης”. ΟΜΟΦΩΝΑ  
24/2023 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 2 του Ν. 4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα “Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη “Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης”, της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο “Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους” και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΟΜΟΦΩΝΑ  
25/2023 4. Έγκριση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 2 του Ν. 4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα “Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη “Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης”, της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο “Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους” και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6. ΟΜΟΦΩΝΑ  
26/2023 5. Έγκριση 2ου & 3ου πρακτικού επιτροπής, διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών και δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον Δήμο Πεντέλης Α.Μ. 63/2022 Τ.Υ. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 447.660,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Αρ. Μελ. 63/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι. ΟΜΟΦΩΝΑ  
27/2023 6. Έγκριση επαναπροκήρυξης (προφορικής πλειοδοτική Δημοπρασίας) για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στα κτίρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πεντέλης, με τους όρους της αρχικής ΟΜΟΦΩΝΑ  
28/2023 7. Παροχή πληρεξουσιότητας σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη της 1ης πρόσθετης πράξης του υπ’ αριθμ. 993 συμβολαίου (Δανειστικά συμβόλαια στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ  
29/2023 8. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00-6495.001. ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο