Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια, 07.03.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  5ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 03/03/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 07/03/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

30/2023 1.          Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.2 του Ν.4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη «Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- Υποέργο 1. ΟΜΟΦΩΝΑ
31/2023 2.   Έγκριση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.2 του Ν.4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- Υποέργο 1. ΟΜΟΦΩΝΑ
32/2023 3.   Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης του 1ου σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
33/2023 4.   Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. 15-7134.006 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού και Τηλεπ. Εξοπλισμού». ΟΜΟΦΩΝΑ
34/2023 5.   Αποδοχή δωρεάς για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
35/2023 6.   Αποδοχή δωρεάς για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
36/2023 7.   Έγκριση της υπ’ αρ. 102/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΡΔ9ΩΞ3-3ΥΥ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 10/2023 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (απόδοση κτιρίου «Αικατερίνη» Μπόμπολα). ΟΜΟΦΩΝΑ
37/2023 8.   Έγκριση της υπ’ αρ. 125/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΩΗΛΩΞ3-ΜΑΞ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου να παραστεί ενώπιον του ΣτΕ προς αντίκρουση της από 31/8/2021 αίτησης αναίρεσης (Α.Κ. 2369/2022) και κατά της υπ’ αρ. 68/2021 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών των Εταιρειών Α.Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Τ.Ο.Ε. και ΜΠΙΝΙΟ Α.Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ
38/2023 9.   Έγκριση της υπ’ αρ. 152/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΘΕΜΩΞ3-1ΡΞ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων του κ. Στεργίου – Καψάλη Δημήτριου, με την ιδιότητά του ως Δημάρχου Πεντέλης, σχετικά με την κλήση Α.Β.Μ. ΔΚ22-245 Δικογραφία (Υπόθεση Πυρκαγιά – Μάτι). ΟΜΟΦΩΝΑ
39/2023 10.Έγκριση της υπ’ αρ. 236/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9Λ5ΦΩΞ3-ΙΤ0) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος προτάσεων και παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του (Κουρή Κωνσταντίνα κατά Δήμου Πεντέλης). ΟΜΟΦΩΝΑ
40/2023 11.Έγκριση της υπ’ αρ. 1286/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΘΑΘΩΞ3-ΨΥ5) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση της αγωγής αποζημίωσης – αδικαιολόγητου πλουτισμού της Μπουσίου Ευαγγελίας κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. ΟΜΟΦΩΝΑ
41/2023 12.Έγκριση της υπ’ αρ. 1351/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : 67ΩΑΩΞ3-ΦΔΑ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, επίδοση εξώδικης δήλωσης παραγγελίας και σύνταξη και κατάθεση διαταγής πληρωμής για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων και απόδοση μισθίου (περίπτερο Πόντου Δ.Κ. Μελισσίων). ΟΜΟΦΩΝΑ
42/2023 13.Έγκριση της υπ’ αρ. 1352/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : Ω2Θ6ΩΞ3-4Ν1) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση και παρακολούθηση αίτησης προς το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 σχετικά με το Έργο κατασκευής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί των οδών Κρήτης και Παπαναστασίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
43/2023 14.Ορισμός δικηγόρου  για εκπροσώπηση και υπεράσπιση της Δημάρχου Πεντέλης την 8/3/2023 ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σχετικά με την κατηγορία για παράβαση του άρθρου 119 ν.1892/1990 και συγκεκριμένα για την ρίψη απορριμάτων στην Ιδιωτική Έκταση “Τσιούκα Γκλιάτα” (Νεκροταφείο Μελισσίων). ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο