Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια 08 Μαρτίου 2022

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

521.Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης   από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, του έργου με τίτλο: “Ενοποίηση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πεντέλης στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης”.ΟΜΟΦΩΝΑ
53 2.Υποβολή πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο, στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2021»ΟΜΟΦΩΝΑ
543. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής (ΕΥΣΕ ΥΠΕΣ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ06, της ένταξης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Πεντέλης» προϋπολογισμού 2.434.119,10€ (συμπ. ΦΠΑ).ΟΜΟΦΩΝΑ
554.Έγκριση 3ου πρακτικού Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας και τοποθέτησης σήμανσης σε διαβάσεις πεζών σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και επικίνδυνες διασταυρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πεντέλης Πολυετής Σύμβαση: Εκτιμώμενη διάρκεια: Δέκα οκτώ (18) μήνες Χρηματοδότησης: Δήμος Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
565. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης  της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους» με κωδικό ΟΠΣ 5136155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».ΟΜΟΦΩΝΑ
576. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022».
ΟΜΟΦΩΝΑ 
587. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα»ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο