Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια, 22.03.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  6ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 17/03/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/03/2023

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

44/20231.      Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».ΟΜΟΦΩΝΑ
45/20232.      1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.ΟΜΟΦΩΝΑ
46/20233.      Έγκριση 4ου πρακτικού επιτροπής, διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών και δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον Δήμο Πεντέλης Α.Μ. 63/2022 Τ.Υ. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 447.660,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ΑΡ. ΜΕΛ. 63/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
47/20234.      Καθορισμός αντικειμένου, διάρκεια και περιοχή εντός της οποίας θα παραχθεί η εργασία συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και νοσοκομειακών μη μολυσματικών απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων έτους 2023, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ίδια μέσα Ν.3979/2011 άρθρο 61 παρ.1).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
48/20235.      Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού , απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων με δυνατότητα απομάκρυνσης και κλαδιών του Δήμου Πεντέλης». Χρηματοδότηση: Ίδιοι ΠόροιΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
49/20236.      Εξειδίκευση Πίστωσης για την πληρωμή δαπανών, “Τοποθέτηση Χημικών Τουαλετών σε Εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πεντέλης Έτους 2023”.ΟΜΟΦΩΝΑ
50/20237. Εξειδίκευση Πίστωσης του Κ.Α. 20-6233.003.ΟΜΟΦΩΝΑ
51/20238. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας “ΕΛΠΙΔΑ”.ΟΜΟΦΩΝΑ
52/20239.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξώδικου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του (υπ’αριθ. 4740/02.03.2023).ΟΜΟΦΩΝΑ
53/202310. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξώδικου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του (υπ’αριθ. 4741/02.03.2023).ΟΜΟΦΩΝΑ
54/202311. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξώδικου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του (υπ’αριθ. 4742/02.03.2023).ΟΜΟΦΩΝΑ
55/202312. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της από 5/5/2021 αίτησης Μαρκοπούλου Παναγιώτη, Μαρκοπούλου Δήμητρας και Μαρκοπούλου Παρασκευής κατά του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
56/202313.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της από 7/6/2021 αίτησης Μαρκοπούλου Παναγιώτη και Μαρκοπούλου Παρασκευής κατά του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
57/202314. Έγκριση της υπ’ αρ. 47/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9Μ2ΡΩΞ3-ΤΓΛ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Βασιλείου Δρυμούρα κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής της.ΟΜΟΦΩΝΑ
58/202315. Έγκριση της υπ’ αρ. 48/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΒ9ΨΩΞ3-ΙΓΩ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του GINAJ GASPER κατά Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής της.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
59/202316. Έγκριση της υπ’ αρ. 115/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 98ΑΦΩΞ3-Σ9Ω) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (15ο Τριμελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Αμπατζή Κωνσταντίνου κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής της.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο