Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                    Μελίσσια   5-3-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ης/2-3-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ )

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

41

1.     Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πεντέλης με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τις δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής και ορισμού εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

42

2.     Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για την υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΔΑΕ”,  προϋπολογισμού 223.151,24€.

ΟΜΟΦΩΝΑ

43

3.     Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια  εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης» και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

44

4.     Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης  (υποέργο 4).

ΟΜΟΦΩΝΑ

45

5.     Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σύμβουλος υποστήριξης προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων» Δήμου Πεντέλης  (υποέργο 5).

ΟΜΟΦΩΝΑ

46

6.     Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου  Δ.Κ.  Μελισσίων», προϋπολογισμού 1.290.458,75€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ

47

7.     Ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις Πόλεις 2018 – Δέσμευση Πίστωσης Αρθεισών Απαλλοτριώσεων Κ.Χ.»   για τ ο  Ο.Τ.  206  της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

48

8.     Ακύρωση κλήρωσης των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου  “Αναβάθμιση του χώρου του πευκοδάσους Μελισσίων μέσω παρεμβάσεων, σύμφωνα με «Διαχειριστική μελέτη περιόδου 2020-2029 Δημοτικών Αλσυλλίων Δήμου Πεντέλης» – Α.Μ.: 20/2020 ΔΠΕ’’, έργων και μελετών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και αποστολή σχετικού αιτήματος στο ΜΗΜΕΔ για την ακύρωση της ανωτέρω κλήρωσης και τη διενέργεια νέας κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΟΜΟΦΩΝΑ

49

9.     Αποδοχή δωρεάς ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου από την εταιρία ΒΕΤΑΒΕΤ  για τις ανάγκες του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

50

10.  Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).

ΟΜΟΦΩΝΑ

51

11.  Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης τμήματος ακινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

52

12.  Ορισμός χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2021.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο