Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια, 07.04.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  7ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 31/03/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 05/04/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

60/2023 1.      Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το κατεπειγον)

ΟΜΟΦΩΝΑ

(ως προς το θέμα)

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
61/2023 1. Έγκριση 1ου, 2ου πρακτικού επιτροπής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών-φωτιστικών σωμάτων για το δημοτικό φωτισμό, σύνδεση των οικιών με το νέο υπογειοποιημένο δίκτυο και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του δημοτικού φωτισμού» Α.Μ. 68/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 8.420.840,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΚΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061, του εν θέματι έργου Δήμου Πεντέλης, με ενάριθμο 2021ΣΕ06100007. ΟΜΟΦΩΝΑ
62/2023 2. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Μελέτη για την ωρίμανση του έργου «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της πλατείας και των οδικών τμημάτων που την περικλείουν» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
63/2023 3. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού κέντρου Μελισσίων και του Πνευματικού κέντρου νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
64/2023 4.      Έγκριση Μελέτης, Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την ανάθεση έργου με αξιολόγηση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής – Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας», με χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  συνολικού προϋπολογισμού 2.240.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). ΟΜΟΦΩΝΑ
65/2023 5.      Συμμόρφωση με την αρ. 421/2023 απόφαση ΕΑΔΗΣΥ ΟΜΟΦΩΝΑ
66/2023 6.      Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00-6495.001 ΟΜΟΦΩΝΑ
67/2023 7.      Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α.«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως». ΟΜΟΦΩΝΑ
68/2023 8.      Έγκριση Ανανέωσης Σύμβασης τοποθέτησης ΑΤΜ της τράπεζας ΕUROBANK και αποδοχή δωρεάς. ΟΜΟΦΩΝΑ
69/2023 9.      Συμψηφισμός συνδρομών αθλούμενων ΔΑΚ λόγω αναστολής λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών για εργασίες συντήρησης κι επισκευής. ΟΜΟΦΩΝΑ
70/2023 10.   Καταβολή αποζημίωσης με την διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
71/2023 11.   Αποδοχή καταβολής ποσού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
72/2023 12.   Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
73/2023 13.   Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
74/2023 14.   Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο