Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                   Μελίσσια   19-3-2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 7ης/16-3-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ )

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

53

1.    Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθ. 11ης/2020, 12ης/2020, 13ης/2020, 14ης/2020 και 15ης/2020 συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

54

2.     Μείωση μισθώματος τριών (3) γηπέδων τένις στη Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

55

3.     Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

56

4.     Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4495/17,  προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων» και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

57

5.     Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης τμήματος ακινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

58

6.     Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).

ΟΜΟΦΩΝΑ

59

7.     Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

60

8.     Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο «Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

61

9.     Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

62

10.  Έγκριση οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

63

11.  Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2022-2025.

ΟΜΟΦΩΝΑ

64

12.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2021.

ΟΜΟΦΩΝΑ

65

13.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη από ΚΑΠ έτους 2021.

ΟΜΟΦΩΝΑ

66

14.  Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων (οδός Γεννηματά)» Α.Μ.: 108 / 18 Τ.Υ., α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 109698.

ΟΜΟΦΩΝΑ

67

15.  Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης» Α.Μ.: 46 /20 Τ.Υ., α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105745.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο