Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                        Μελίσσια   23  Μαρτίου 2022

 Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
66/20221. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού προγράμματος  διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου Πεντέλης, με κριτήριο ανάθεσης χαμηλότερη τιμή (πολυετής σύμβαση)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
67/20222. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
68/20223. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση αποδοχής χρηματοδότησης 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
69/20224. Κάλυψη ποσού (πέραν του ποσού ένταξης από το Πράσινο Ταμείο) από άλλη πηγή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης», που υποβλήθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020».ΟΜΟΦΩΝΑ
70/20225. Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

71/20226. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή   Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με Δίκτυο  Αποχέτευσης Ακαθάρτων έτους  2020», Α.Μ. 30/2020Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
72/20227. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Δήμο Πεντέλης. » ΟΜΟΦΩΝΑ
73/20228.      «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4)  ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης , για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Πεντέλης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης ¨ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».(Επικαιροποίηση-Ορθή Επανάληψη  της 302/2021 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής).ΟΜΟΦΩΝΑ
74/20229.      Σύσταση παγίας προκαταβολής  Δήμου  Πεντέλης  έτους 2022  και   ορισμός υπόλογου υπαλλήλου  για τη  διαχείριση της.ΟΜΟΦΩΝΑ
75/202210.  Σύσταση  παγίας προκαταβολής των Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης  και Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης έτους  2022ΟΜΟΦΩΝΑ
76/202211.  Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ2Δ1ΩΞ3-Σ9Ψ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου για τον προσδιορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις (πρώην Νοσοκομείου Παπαδημητρίου).ΟΜΟΦΩΝΑ
————12.  Αποδοχή δωρεάς οχημάτων Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης.ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο