Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια, 25.04.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  9ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 20/04/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/04/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 
79/2023 1.        Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.2 του Ν.4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων – αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155 – Υποέργο 6. ΟΜΟΦΩΝΑ  
80/2023 2.        Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα HORIZON της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόσκληση “HORIZON-CL5-2022-D6-02”: Υπηρεσίες ασφαλών, ανθεκτικών μεταφορών και έξυπνης κινητικότητας για επιβάτες και εμπορεύματα”, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου “Seamless Shared Urban Mobility (SUM) – Κοινόχρηστα Συστήματα Κινητικότητας των Πολιτών. ΟΜΟΦΩΝΑ  
81/2023 3.        Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», Δράση 16851 «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ΟΜΟΦΩΝΑ  
82/2023 4.        Αποδοχή  1η – 2η- 3η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων επενδυτικών δραστηριοτήτων τους μηνιαία κατανομή έτους 2023 . ΟΜΟΦΩΝΑ  
83/2023 5.             Μείωση μισθώματος τριών (3) γηπέδων τένις στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο