Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Παράταση έως 30.6.2020 για τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Αγαπητοί δημότες,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων έως 30.6.2020.

Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Άρθρο 51. Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη
1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Κ.Ε.Δ.Ε. στον σύνδεσμο: https://tetragonika.govapp.gr/.

Εναλλακτικά, οι δημότες μπορούν να κατεβάσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του δήμου μας, αφού συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (1)

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο