Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 24/4/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  11ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 19.04.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24.04.2024

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
95 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

96 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

97 3. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ 2 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
98 1.         Έγκριση  πρόωρης λύσης Σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον κύριο Σταθουλόπουλο Σταύρο για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Πεντέλης.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
99 2.         Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή οφειλής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
100 3.         Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξόφλησης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
101 4.         Έγκριση σύναψης & ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης» για το έτος 2024 σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
102 5.         Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου – Έγκριση Κανονισμού κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου πέριξ και επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
103 6.         Εισηγητική έκθεση πρώτου τρίμηνου του έτους 2024 προς ΔΕ για την εκτέλεση του προϋπολογισμένου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
104 7.         Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Συλλογή και μεταφορά πρασίνων απόβλητων  (προϊόντα κλαδεμάτων) με την χρήση φορτηγού οχήματος» για το έτος 2024 σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
105 8.         Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, «Μεταφοράς, Διαχείρισης και Τελικής Διάθεσης προς Ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν.Αττικής, ογκωδών απορριμάτων του Δήμου Πεντέλης” για το έτος 2024 σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
106 9.         Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης  της δράσης Εγκατάσταση δικτύου κάδων διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ και κλινοσκεπασμάτων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
107 10.      Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
108 11.      Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. «Υπηρεσίες υποστήριξης εκδηλώσεων»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
109 12.      Έγκριση της υπ’ αρ. 1569/17.11.2023 (ΑΔΑ: ΩΧΕΒΩΞ3-ΖΚΘ), η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αρ. 80/2024 (ΑΔΑ: 6Φ1ΧΩΞ3-Φ3Μ) απόφαση Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών ΛΙΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΑΜ/ΔΣΑ 21960) για την παράσταση στο Διοικητικό  Πρωτοδικείο Αθηνών (7ο Τριμελές) την 23/1/2024 (μετά από αναβολή της αρχικώς ορισθείσας δικασίμου που ήταν 21/11/2023) κατά τη συζήτηση της αγωγής (ΑΓ 5417-2022) της Πεταλά Ιωάννας κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π.}.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
110 13.      Έγκριση της υπ’ αρ. 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΞ3-67Τ) απόφασης Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών  ΦΙΝΤΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ (ΑΜ/ΔΣΑ 21355) για την παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 9/2/2024 (μετά από αναβολή της αρχικώς ορισθείσας δικασίμου) κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  (ΓΑΚ 1963/2023, ΕΑΚ 164/2023) του Κάγκα Νικόλαου κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
111 14.      Έγκριση της υπ’ αρ. 103/2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΨΦΩΞ3-8ΥΠ) απόφαση Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγορική Εταιρεία «Μ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ – Σ. ΚΡΕΟΥΖΗΣ»(ΑΜ/ΔΣΑ 80398) για την παράσταση στο Διοικητικό  Πρωτοδικείο Αθηνών (26ο Τριμελές) την 29/1/2024 κατά τη συζήτηση της αγωγής (ΑΓ 814-2022) του Ντάγκαλου Παναγιώτη κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π.}.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
112 15.      Έγκριση της υπ’ αρ. 390/26.3.2024 (ΑΔΑ: 6Θ9ΑΩΞ3-Ε4Η) απόφασης Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών ΛΕΒΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ (ΑΜ/ΔΣΑ 21864) για την παράσταση στο Διοικητικό  Πρωτοδικείο Αθηνών (29ο Τριμελές) την 28/3/2024 ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση κατά τη συζήτηση της αγωγής (ΑΓ 3950-2022) της Μαλαίνου Παναγιώτας κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π.}.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
113 16.      Έγκριση της υπ’ αρ. 391/27.3.2024 (ΑΔΑ: Ψ337ΩΞ3-ΩΙΤ) απόφασης Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών ΛΙΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΑΜ/ΔΣΑ 21960) για την σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης – αντίκρουσης και παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (25ο Τριμελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Κυριακόπουλου Σωτήριου κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
114 17.      Έγκριση της υπ’ αρ. 1574/2023 (ΑΔΑ: 670ΡΩΞ3-741) απόφαση Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών ΔΕΛΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΜ/ΔΣΑ 21958) για την παράσταση στο Διοικητικό  Πρωτοδικείο Αθηνών (20ο Τριμελές) την 24/11/2023 κατά τη συζήτηση της αγωγής (ΑΓ 4059-2022) της Αντύπα Μαρίας κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π.}.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
115 18.      Έγκριση της υπ’ αρ. 153/12.2.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΞ3-67Τ) απόφασης Δημάρχου {Παροχή πληρεξουσιότητας στη  Δικηγόρο Αθηνών ΦΙΝΤΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΑΜ/ΔΣΑ 21355) για την παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 9/2/2024 (μετά από τρείς αναβολές {21/3/2023, 7/6/2023, 27/10/2023)  ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση κατά τη συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής για την ρύθμιση της εργασιακής σχέσης των Κάγκα Νικόλαου κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης}.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
116 19.      Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ (ΑΜ/ΔΣΑ 13884) για την παράσταση στο Μονομελές  Πρωτοδικείο Αθηνών την 23/4/2024 ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση κατά τη συζήτηση της αγωγής (ΓΑΚ 59714/2023, ΕΑΚ 724/2023) του Μπασιάκου Δημήτριου κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π.}.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο