Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δια ζώσης

                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                      Μελίσσια 14.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  16ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14.06.2024

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20.06.2024

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
161
  1. Ανάθεση της προμήθειας φυσικού αερίου για την άμεση και κατεπείγουσα κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων του Δήμου με προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
Ομόφωνα ως προς το κατεπείγον και ως προς την ουσία
162
  1. Παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης
Ομόφωνα ως προς το κατεπείγον και ως προς την ουσία
163
  1. Αποδοχή Δωρεάς χημικού (φιλικό προς το περιβάλλον) για δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή για χρήση καθαρισμού δρόμων και κάδων
Ομόφωνα ως προς το κατεπείγον

κατά πλειοψηφία ως προς την ουσία

164 4.Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Νέας Πεντέλης Ομόφωνα ως προς το κατεπείγον και ως προς την ουσία
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
165 1.       2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. Κατά Πλειοψηφία
166 2.       Επικαιροποίηση Πρακτικών Α’ τριμήνου 2024 Δημοτικής Επιτροπής. Ομόφωνα
167 3.       Εκδίκαση Ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθμ. 108/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης για την Έγκριση και Παραλαβή πρώτου σταδίου της δεύτερης φάσης της Μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)». Ομόφωνα
168 4.       Αποδοχή Χρηματοδότησης ύψους 350.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  από το Πράσινο Ταμείο στα Πλαίσια της Δράσης  << Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών  σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση στον άξονα προτεραιότητας 6 ( Α.Π.6) << Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10μ πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών>> του Χρηματοδοτικού προγράμματος <<Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024>>. Ομόφωνα
169 5.       3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ομόφωνα
170 6.       Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα European City Facility με τίτλο έργου «EEP: Energy Efficiency in Penteli» και κωδικό αίτησης 06EL001438R που έγινε αποδεκτό στο 6ο call του προγράμματος. Ομόφωνα
171 7.       Απομάκρυνση Κενωθέντος Περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 6 (έμπροσθεν Lidl) στην ΔΚ Μελισσίων.  Ομόφωνα
172 8.       Έγκριση της υπ’ αρ. 1511/7.11.2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ3Ψ7ΩΞ3-ΓΥΖ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (31ο Τμήμα)  κατά την εκδίκαση  της αγωγής των Αλεξίου Δήμητρας κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. (Αγωγή Μάτι). Ομόφωνα
173 9.       Έγκριση της υπ’ αρ. 1573/20.11.2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 60ΔΜΩΞ3-4Ο8) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (24ο Τμήμα)  κατά την εκδίκαση  της αγωγής των Σταμούλη Λάμπρου κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. (Αγωγή Μάτι). Ομόφωνα
174 10.    Τροποποίηση της απόφασης 152/2024 ΔΕ που αφορά στην αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού ύψους 60.00,00 ευρώ για την ανάγκη επίβλεψης του Πεντελικού ¨Όρους και των Αλσυλλίων του Δήμου. (drone) Κατά Πλειοψηφία
175 11.    Σύναψη Σύμβασης με Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης για τη Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Ομόφωνα
176 12.    Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) & Δήμου Πεντέλης για την παραχώρηση δύο (2) ηλεκτρικών απορριμματοφόρων και ισάριθμων φορτιστών. Ομόφωνα
177 13.    Ανάθεση Υπηρεσιών  Θρυμματισμού και αποκομιδής μη επικίνδυνων πράσινων από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και μεταφοράς τους σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 και έγκριση εξειδίκευση πίστωσης. Ομόφωνα

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο