Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   14ης/18-8-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 
Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

163 1.   Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020». ΟΜΟΦΩΝΑ  
164 2.    Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου  Πεντέλης  έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ  
165 3.    Εισήγηση για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για την προσαρμογή των κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών και ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων σε ότι αφορά λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο