Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Τιμολόγιο προσφοράς Προκήρυξη με ΑΔΑΜ Τ.Ε.Υ.Δ. Τεχνική έκθεση Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη xml (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών”

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Παράρτημα Ε’ Παράρτημα ΣΤ’ Ανακοίνωση – Διευκρίνηση

Περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών (Υπο έργο 3) για το έργο “Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραϊκου στο Πεντελικό Όρος”»

Περίληψη διακήρυξης  με ΑΔΑ Διακήρυξη  με ΑΔΑΜ Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf ) Έντυπο ΤΕΥΔ ( σε μορφή .doc) Συγγραφή Υποχρεώσεων  Φάκελος μελέτης  Τεχνική Περιγραφή  Τεύχος

Περισσότερα »