Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου, για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, του Υποέργου 6 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155.

Απόφαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών-φωτιστικών σωμάτων για το δημοτικό φωτισμό, σύνδεση των οικιών με το νέο υπογειοποιημένο δίκτυο και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του δημοτικού φωτισμού»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml  

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ”

Προκήρυξη Διακήρυξη Περίληψη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Διακήρυξη Περίληψη Έντυπο προσφοράς ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ.xml Τιμολόγιο Μελέτης-1 ΦΑΥ Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ-1 Προϋπολογισμός μελέτης-2 Προμέτρηση-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-1 Τ01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Τ02_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΗΜ-1 Τ03_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΗΜ2-2

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο