Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου, του Υποέργου 6 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστική́ς Μελέτης Ορεινού́ Δασικού́ Όγκου Πεντέλης» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155

Απόφαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έντυπο προσφοράς Χρονοδιάγραμμα ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Προϋπολογισμός Προκήρυξη Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. Τ.Ε.Υ.Δ. xml

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης Τεχνική έκθεση Προμέτρηση Προϋπολογισμός μελέτης Τιμολόγιο Μελέτης ΓENIKH ΣΥΓΓΡ_ ΥΠΟΧΡ_ 2022 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2022 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Περισσότερα »