Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Τιμολόγιο προσφοράς Προκήρυξη με ΑΔΑΜ Τ.Ε.Υ.Δ. Τεχνική έκθεση Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη xml (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών”

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Παράρτημα Ε’ Παράρτημα ΣΤ’ Ανακοίνωση – Διευκρίνηση

Περισσότερα »