Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών (Υπο έργο 3) για το έργο “Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραϊκου στο Πεντελικό Όρος”»

Περίληψη διακήρυξης  με ΑΔΑ Διακήρυξη  με ΑΔΑΜ Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf ) Έντυπο ΤΕΥΔ ( σε μορφή .doc) Συγγραφή Υποχρεώσεων  Φάκελος μελέτης  Τεχνική Περιγραφή  Τεύχος

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής) για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17517 με ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 17517 με ΑΔΑ – ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2020

Περισσότερα »