Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή – Ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων δήμου Πεντέλης έτους 2020»

Αντιστοίχιση Άρθρων με Ε.Τ.Ε.Π. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Διακήρυξη Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Έντυπο οικονομικής προσφοράς Περίληψη διακήρυξης Προμέτρηση Προϋπολογισμός Σ.Α.Υ. ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf) ΤΕΥΔ (σε

Περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκπόνηση της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Ν.4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων»

Συγγραφή υποχρεώσεων Έντυπο προσφοράς (σε μορφή .pdf) Έντυπο προσφοράς (σε μορφή .doc) Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή .doc) Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή .pdf) Φάκελος δημόσιας σύμβασης Διακήρυξη Περίληψη

Περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Τιμολόγιο προσφοράς Προκήρυξη με ΑΔΑΜ Τ.Ε.Υ.Δ. Τεχνική έκθεση Απόφαση Διακήρυξη Περίληψη xml (Το xml αρχείο είναι υπό τη μορφή zip και χρειάζεται ναι το κάνετε

Περισσότερα »