Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ.

Περισσότερα »

Πρόσκληση Προσφοράς για «Υπηρεσία τοποθέτησης ειδικών κάδων για συλλογή αποβλήτων από χαρτί, μεταφοράς, διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο Κέντρο Διαλογής, αποβλήτων από χαρτί»

Μελέτη Πρόσκληση Προσφοράς Τοποθέτησης Κάδων  

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής του Δήμου Πεντέλης

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ

Απόφαση Διακήρυξη Αντικατάσταση Παραγράφου Διακήρυξης Μελέτη Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτη Παράρτημα Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτη Τεχνική έκθεση Περίληψη Έντυπο προσφοράς Τ.Ε.Υ.Δ. xml Τ.Ε.Υ.Δ. 

Περισσότερα »