Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρωτόκολλο

Μέσω της παρούσας σελίδας μπορείτε να στείλετε επίσημο έγγραφο στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην παρούσα υπηρεσία γίνονται δεκτά έγγραφα που αφορούν σε διοικητικά ζητήματα και όχι σε αιτήματα καθημερινότητας. Τα τελευταία πρέπει να υποβάλλονται μέσω της υπηρεσίας FixMyCity, προκειμένου να εξηπηρετηθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο