Πρωτόκολλο

Μέσω της παρούσας σελίδας μπορείτε να στείλετε επίσημο έγγραφο στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην παρούσα υπηρεσία γίνονται δεκτά έγγραφα που αφορούν σε διοικητικά ζητήματα και όχι σε αιτήματα καθημερινότητας. Τα τελευταία πρέπει να υποβάλλονται μέσω της υπηρεσίας FixMyCity, προκειμένου να εξηπηρετηθούν.