Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην Προσχολική Εκπαίδευση & για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης (πρώην εναρμόνιση) Περιόδου 2023-2024

Ο Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει για την έναρξη των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ,ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ)» Περιόδου 2023-2024.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, μέσω της «αξίας τοποποθέτησης» Voucher ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι Δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.).

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20/6/2023 έως 11/7/2023 και ώρα 23:59.

Χρονοδιάγραμμα :Υποβολής Αιτήσεων

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων

ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5

ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9

Όλοι οι ΑΦΜ

20/06 –11/7/2023

20-22/6/2023

23-25/6/2023

26-29/6/2023

30/6-11/7/2023

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 18/7/2023
Υποβολή Ενστάσεων 19/7-21/7/2023
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 25/7/2023

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr), «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.
Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση κωδικών taxisnet, αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:
α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,
β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού,
γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει
α) ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια.
β) ΜΟΝΟ το άτομο, το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης. Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτηση, από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.

Το δικαίωνα συνενοχής αφορά σε βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και παιδιά έφηβοι και άτομα µε αναπηρία µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδημα της οικογένειάς τους για το φορολογικό έτος 2022

a) δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συµµετοχής όλων των κατηγοριών Δοµών (πλην των δοµών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων),προκειμένου για την λήψη πλήρους voucher κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συµµετοχή στις κατηγορίες δοµών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για την λήψη voucher μειωμένης αξίας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και

Σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ενώ σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά, της περίπτωσης (β) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί µειωµένη «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher).

Κριτήρια επιλογής είναι η οικονοµική κατάσταση (οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2022) και η οικογενειακή κατάσταση –κοινωνικά κριτήρια όπως η διαβίωση σε µονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, η ανεργία των γονέων ή /και ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας παιδιών και των γονέων τους, πχ άτοµα µε αναπηρία

Για τις ανάγκες προετοιµασίας των ενδιαφεροµένων σηµειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης συµµετοχής απαιτείται για όλους τους αιτούντες:
1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2022(εισοδήματα αιτούσας και
ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν
φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2022 – 31/12/2022).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ,τρέχοντας έτους
3. Πιστοποιητικό/ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑµεΑ – αιτούντες, έτερο µέλος, παιδί)
4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑµεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες- ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) Τηλέφωνα:2105214600 -2131320600
ή στη Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Πεντέλης – Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων-Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη
Τηλέφωνα: 210 8032722-2108100884 εσωτ. 21, 24 υπεύθυνη κα Καριπίδου Μαρία.

Όταν αποκτήσετε το voucher ,παρακαλείσθε να το προσκομίσετε στο Κοινωνικό Κέντρο (Σκιάθου 5 και Μπακογιάννη )ή να το καταθέσετε ηλεκτρονικά στο karipidou@penteli.gov.gr όπου θα αναφέρεται ο Παιδικός Σταθμός και το ΚΔΑΠ που σας ενδιαφέρει για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία διαφορετικά δεν είναι έγκυρη.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας

Γεωργία Μητροπούλου

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο