Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΕΠ 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – Καλαμβόκη 2Α- στα Μελίσσια,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 50 του ν. 1566/85 και την
Δ4/86/11-2-1987 του ΥΠΕΠΘ, στις 20/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00,
προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

α. Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄ τάξη Λυκείου-Όρια Σχολικών
Μονάδων

β. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2020-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Δημοτική Σύμβουλος

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο