Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης

Γραμμή Δημότη: 2132050098 & 2132050099
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132050000
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης (ΚΕΠΙΧ) 24/7: 2108040580 – 2132140635
Πρωτόκολλο Δήμου Πεντέλης 2132050032 & 2132050033  mainprotocol@penteli.gov.gr
Γραφείο Δημάρχου: 2132050002  info@penteli.gov.gr
Γραφείο Τύπου: 2132050007  press@penteli.gov.gr
Γραφείο Γενικού Γραμματέα: 2132050005
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κ. Κ. & Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: 2108100884
Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Τεχνικών Υπηρεσιών: 2132050029
Αντιδήμαρχος Νομικής Υπηρεσίας, Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Δ/νσης ΚΕΠ & Δ.Κ. Πεντέλης: 2132050016, 2132050018 & 213240601
Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής & Λειτουργιών ΚΔΑΠ: 2132050009
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2132050023
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: 2132050003 & 2132050006
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2132050078
Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου: 2132050034 & 2132050035
Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού: 2132050088
Τμήμα Μισθοδοσίας: 2132050090 & 2132050091
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων: 2132050080 & 2132050081
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης ,Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 2132050017
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης: 2132050017
Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 2132050066
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 2132050057
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού: 2132050070
Τμήμα Δημοτικών Εσόδων: 2132050059 & 2132050060
Τμήμα Ταμείου: 2132050062 & 2132050063
Τμήμα Προϋπολογισμού και εξόδων: 2132050056
Τμήμα Οικονομικών θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών: 2132050062
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού: 2108100884 εσωτ. 23
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας: 2108100884
Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης: 2132050084
Τμήμα Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας & Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: 2108100884 εσωτ. 21
Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού: 2106138802
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας & Φυσικών Καταστροφών: 2132050022
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου: 2132050051
Γραμματεία Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου: 2132050023
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών: 2106137483
Τμήμα Κοιμητηρίων: 2132050036
Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Υποδομών Πόλης: 2132050021
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας: 2132050031
Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομίας: 2132050027
Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών & Γεωγραφικών Συστημάτων: 2132050024
Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομίας: 2132050030
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 2132050051
Γραμματεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 2132050050
Τμήμα Υλοποίησης Υποδομών Πόλης: 2132050049
Τμήμα Προγραμματισμού & κτιριακών υποδομών: 2132050043 & 2132050044
Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Λειτουργιών Πόλης: 2132050052
Τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης: 2132050053
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών: 2132007000
Μετάβαση στο περιεχόμενο