Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ψήφισμα συμπαράστασης στους πληγέντες του φονικού σεισμού στη Σάμο από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Aφού έλαβε υπόψη:
⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯Τις υπ’ αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/2020 (ΑΔΑ:
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Το από 2-11-2020 έγγραφο του Προέδρου προς τα μέλη του Δ.Σ

⎯ Την από 19014/2-11-2020 αίτηση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Γκρέτσα Ελένης.

Μετά την ψηφοφορία των μελών που κατατέθηκε ηλεκτρονικά και την καταγραφή της στα πρακτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους πληγέντες του φονικού σεισμού στη Σάμο. εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου στις οικογένειες των παιδιών για την αβάσταχτη απώλεια των.

Β)Την οργάνωση από πλευράς του Δήμου Πεντέλης ανθρωπιστικής βοήθειας (κατόπιν συνεννόησης για τις υφιστάμενες ανάγκες με το Δήμο Σάμου ) για όλους τους πληγέντες του νησιού.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2020

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
7. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
8. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
10. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΛΑΖΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
13.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
14. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
16. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
24. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
26. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
27. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
31. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο