Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   10ης/10-7-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
101 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη και κατάθεση  υπομνήματος καθώς και την παράστασή του ενώπιον  του  28ου  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση των από 20/10/2017 προσφυγών που άσκησε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

102 1.     Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
103 2.     Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΜΟΦΩΝΑ
104 3.     Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) στο ΥΠΕΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
105 4.     Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό γραφείων – δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πεντέλης 2020 -2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη) με διαδικασίες ανοικτού  (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού ΟΜΟΦΩΝΑ
106 5.     Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) 2020 – 2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για  έξη  (6) μήνες ακόμη) με διαδικασίες ανοικτού  (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού ΟΜΟΦΩΝΑ
107 6.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υλοποίησης του Προγράμματος Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης για χρονικό διάστημα σαράντα δύο μηνών ΟΜΟΦΩΝΑ
108 7.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια τροφίμων των υπηρεσιών του Δήμου (τριετής 2020 – 2023) ΟΜΟΦΩΝΑ
109 8.     Εισήγηση για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  με  τις  ΟΔΙΚΕΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΟΣΥ)  για την παραχώρηση οχημάτων για τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
110 9.     Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο ΟΜΟΦΩΝΑ
111 10.  Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020) ΟΜΟΦΩΝΑ
112 11.  Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμο, αναδρομικά δημοτικά τέλη, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21  παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020 ΟΜΟΦΩΝΑ
113 12.  Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμο αναδρομικών  δημοτικών τελών  και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020) ΟΜΟΦΩΝΑ
114 13.  Διαγραφή χρεώσεων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020) ΟΜΟΦΩΝΑ
115 14.  Συμπλήρωση της 67/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής – Διαγραφή προστίμων αναδρομικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και αναδρομικού δημοτικού φόρου ΟΜΟΦΩΝΑ
116 15.  Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου ΟΜΟΦΩΝΑ
117 16.  Έγκριση της υπ’ αρ. 442/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΗ25ΩΞ-01Η) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για δήλωση παραίτησης από την υπ’ αρ. Ε2542/2018 αίτηση ακυρώσεως (ημερομηνία εκδίκασης 30/6/2020) με σκοπό την κατάργηση της δίκης) ΟΜΟΦΩΝΑ
118 17.  Έγκριση της υπ’ αρ. 448/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΡΠ9ΩΞ3-ΝΥΛ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παραλαβή από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου, προσδιορισμό δικασίμου για την εν λόγω έφεση) και καθορισμός αμοιβής ΟΜΟΦΩΝΑ
119 18.  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ακινήτου της Δ.Κ. Μελισσίων – Ο.Τ. 196 (Παλατιανού – Κατωπόδη) ΟΜΟΦΩΝΑ
120 19.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας ΟΜΟΦΩΝΑ
121 20.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 94/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο 5) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος» ΟΜΟΦΩΝΑ
122 21.  Έγκριση μελέτης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2020» Α.Μ. 30/2020 Τ.Υ. και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ΟΜΟΦΩΝΑ
123 22.  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ και το Δήμο Πεντέλης για την διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου ΟΜΟΦΩΝΑ
124 23.  Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) για την κατασκευή αγωγών δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης (και εξωτερικών διακλαδώσεων) στο Δήμο Πεντέλης και τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο