Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια  30  Ιουλίου  2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   12ης/27-7-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 
1411.   Συμμόρφωση  με την υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Ματαίωση για την επιλογή αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3,5 ΕΤΩΝ και με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 15% στο Ηλεκτρικό Ρεύμα και σε ποσοστό 30% στο φυσικό αέριο με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων ) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

142

2.   Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

143

3.   Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011-2017 λόγω συνωνυμίας.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

144

4.   Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

145

5.   Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011-2017, λόγω μεταβίβασης ακινήτου.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

146

6.   Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού και τέλους ακίνητης

περιουσίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

147

7.    Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού και πρόστιμα, σύμφωνα

με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο