Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

40 1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της υπ’ αριθ. 223/2020 απόφασης Δημάρχου  προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
41 2ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας & απολύμανσης Κοινόχρηστων χώρων και οδών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVIT-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (σύναψης συμβάσεων κατ’ εφαρμογή  Ν.4412/16), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016. ΟΜΟΦΩΝΑ
42 3ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας & απολύμανσης των κτιρίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVIT-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (σύναψης συμβάσεων κατ’ εφαρμογή  Ν.4412/16), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016. ΟΜΟΦΩΝΑ
43 4ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της υπ’ αριθ. 224/2020 απόφασης Δημάρχου  προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΟΜΟΦΩΝΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
44 1.       Υποβολή της υπ’ αριθ. 215/2020 απόφασης Δημάρχου  (ΑΔΑ: 6ΘΛΦΩΞ3-3Ξ9)  σχετικά με την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας απολύμανσης κτιρίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΟΜΟΦΩΝΑ
45 2.       Υποβολή της υπ’ αριθ. 221/2020 απόφασης Δημάρχου  (ΑΔΑ: 63ΕΙΩΞ3-ΤΑ5)  σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΟΜΟΦΩΝΑ
 46 3.  Α. Eισήγηση για τη διάθεση χρημάτων για προμήθεια υλικών και υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Β. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 για μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

Β.ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο