Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

47 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

48 1.   Παράταση συμβάσεων Ανταποδοτικών Υπηρεσιών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
49 2.  Υποβολή της υπ’ αριθ. 233/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΗΟΟΩΚ3-3ΨΔ) σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο