Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ης/14-4-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ

50 1.     Υποβολή της υπ’ αριθ. 249/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΤΚΔΩΞ3-Ζ7Β) σχετικά με την απευθείας ανάθεση έκτακτης προμήθειας υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά καθαριστικά τζελ) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
51 2.     Υποβολή της υπ’ αριθ. 253/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω87ΜΩΞ3-ΟΔΨ) σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (μάσκες – φόρμες μιας χρήσης) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
52 3.     Παράταση (χρονική και συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 12,50%) σύμβασης με αρ. πρωτ. 17030/9-8-2019 (ετήσια).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
53 4.     Παράταση (χρονική και συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 50%) σύμβασης με αρ. πρωτ. 17115/12-8-2019 (ετήσια).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
54 5.     Παράταση συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς φοιτητών του Δήμου Πεντέλης προς Ανώτατες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συμβατικού αντικειμένου μέχρι 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
55 6.     Παράταση συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο Πεντέλης για την επικαιροποίηση της μελέτης για την κατασκευή ποδηλατόδρομου».

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
56 7.     Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πεντέλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
57 8.     Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2018» και συμβατικού αντικειμένου μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
58 9.     Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» – Α.Μ. 38/2017 Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
59 10.  Αποδοχή χρησιδανείου ενός (1) αυτοκινήτου έως 6-5-2020 παραχωρηθέντος από την εταιρεία HERTZ Auto Hellas.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
60 11.  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για έξι (6) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
61 12.  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού.

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο