Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 7ης/ 4-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

(δια τηλεδιάσκεψης)

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΙΣΗ

62 1.  Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Α΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020  και  υποβολή  Έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
63 2.  Παράταση (χρονική και συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 50%) σύμβασης με αρ. πρωτ. 17734/29-8-2019 (ετήσια). ΟΜΟΦΩΝΑ
64 3.  Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΑΕΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ)». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
65 4.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου έτους 2020-2021. ΟΜΟΦΩΝΑ
66 5.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
67 6.  Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4647/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
68 7.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
69 8.  Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011 για τη σύναψη και ανάθεση με δημόσια σύμβαση, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), της εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου, για τα έτη 2020 – 2023. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
70 9.  Λήψη απόφασης σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011 για τη σύναψη και ανάθεση με δημόσια σύμβαση, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), της εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας δημοτικών κτηρίων, για τα έτη 2020 – 2023» και “Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για καθαριότητα γραφείων και Δημοτικών Κτιρίων) 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις  (4) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
71 10.Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για έξι (6) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
72 11.Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3,5 ΕΤΩΝ και με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 15% στο Ηλεκτρικό Ρεύμα και σε ποσοστό 30%  στο Φυσικό Αέριο με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
73 12.Εισήγηση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση της σύμβασης από 5/9/2018 και με ΑΠ 14288 και ΑΔΑΜ 185ΥΜV003655077 Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων  (πετρέλαιο – αμόλυβδη βενζίνη)   για  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης με  CPV  09134100-8, 09132100-4. ΟΜΟΦΩΝΑ
74 13.   Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1092/30-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο