Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   8ης/2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

1.  Υποβολή  λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2019  για προέλεγχο. 

H  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

2.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης.
3.  Τροποποίηση της 62/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον Πίνακα 3 των Στοιχείων Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Α΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και  υποβολή  Έκθεσης στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.
4.  Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου έτους 2020-2021 και κατακύρωση αποτελέσματος.
5.     Έγκριση πρακτικών (1ου &  2ου) επιτροπής  ανοικτού (άνω των ορίων)  διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού 2020-2023 [με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) μήνες ακόμη].
6.     Έγκριση πρακτικών (1ου &  2ου) επιτροπής  ανοικτού (άνω των ορίων)  διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων 2020-2023 [με δικαίωμα προαίρεσης για έξι (6) μήνες ακόμη].
7.  Παράταση (χρονική και συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 50,00%) σύμβασης με αρ. πρωτ. 26146/20-12-2019.
8.  Παράταση χρονική για τέσσερις (4) μήνες σύμβασης με αρ. πρωτ. 26552/27-12-2019.
9.  Παράταση χρονική έως 25-7-2020 της σύμβασης με αρ. πρωτ.26657/31-12-2019.
10.  Παράταση – τροποποίηση συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 25% σύμβασης με αρ. πρωτ. 1092/30-4-2019 (ετήσια) – Συμπλήρωση της 74/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
11.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης.
12.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
13.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
14.  Έγκριση της Α.Μ. 107/2018 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 99/17 (1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ, 2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ & 3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6» και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
15.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο 5) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος».
16.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017».
17.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» – Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ.
18.  Αποδοχή της δωρεάς ξύλινου παιχνιδιού αύλειου χώρου από το Σωματείο «Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης».
19.  Έγκριση της υπ’ αρ. 287/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΕΕΦΩΞ3-ΝΧ1) περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου και έγκριση πληρωμής εξόδων γραμματίου προείσπραξης Δ.Σ.Α.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο