Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY (Κοινόχρηστα Συστήματα Κινητικότητας των Πολιτών) – SUM” στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Πεντέλης με την υπ’αριθμ. ΣΜΕ1/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY (Κοινόχρηστα Συστήματα Κινητικότητας των Πολιτών) – SUM” στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων έως και Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Καλαμβόκη 2α , Τ.Κ. 15127 Μελίσσια (Τηλ. Επικοινωνίας 2132050078-2132050092) .

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση -αίτηση και το παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της.

6ΟΝ7ΩΞ3-ΨΜΞ (3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1 2023 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ A1 22 EL GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07042023 [15754]

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο