Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία Ψηφιακού Φακέλου Πολιτιστικού Φορέα

 Στη σελίδα αυτή οι Πολιτιστικοί Φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πεντέλης, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής έως 31.07.2020, συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία και αναρτώντας τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία και θα συνοδεύουν το σχετικό τους μητρώο.

Η υποβολή πραγματοποιείται με χρήση της νέας πλατφόρμας έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων του δήμου CityCertify.

Η υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε φορέας στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του φορέα ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

 • Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των κωδικών του φορέα σας στο taxisnet
  (Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Πεντέλης δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους κωδικούς αυτούς. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
 • Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.
 • Επιλέγετε “Αποστολή Αίτησης”.
 • Η αίτηση σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε η βαβαίωση εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο και να την παραλάβετε από την λίστα “Ολοκληρωμένα Αιτήματα”.

Για να υποβάλλετε αίτηση θα χρειαστείτε:

 1. Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του φορέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αναλυτικά θα αναφέρονται επίσης το έτος ίδρυσης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του φορέα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του φορέα.
 4. Αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Διοικητικής Αρχής (Περιφερειακές Ενότητες) ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία.
 5. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή το gov.gr) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του φορέα  β) η διεύθυνση των εγκαταστάσεων του  φορέα που χρησιμοποιεί καθώς και το καθεστώς χρήσης των  εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.). εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).
 6. Πλήρη κατάσταση ειδικοτήτων που απασχολεί ο φορέας (θα σας ζητηθεί να τις αναφέρετε εντός της φόρμας)
 7. Ετήσιο προϋπολογισμό έτους 2020 εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές – συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του φορέα
 8. Κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο φορέας (θα σας ζητηθεί να τις αναφέρετε εντός της φόρμας)
 9. Διακρίσεις του φορέα (θα σας ζητηθεί να τις αναφέρετε εντός της φόρμας)

Υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή στο μητρώο πολιτιστικών φορέων

Μετάβαση στο περιεχόμενο