Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 20η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 18.00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 8ηςΤακτικής Συνεδρίασης έτους 2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

243/2017

Θέμα 1ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Εγκατάσταση και λειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών  στην οδό Πηγής πριν την συμβολή  της με την οδό Αναπήρων Πολέμου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

244/2017

Θέμα  2ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Σερίφου 45 της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

245/2017

Θέμα 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης».(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

246/2017

Θέμα 4ο: Μη κοπή ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σπύρου Μπέγκα 8 της Δ.Κ. Μελισσίων  (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

247/2017

Θέμα 5ο:. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

248/2017

Θέμα 6ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018  (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

249/2017

Θέμα 7ο: Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

250/2017

Θέμα 8ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

251/2017

Θέμα 9ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

252/2017

Θέμα 10ο : Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στην Ημερίδα ¨URBACT III

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

253/2017

Θέμα 11ο: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Δίμηνης Διάρκειας για έκτακτα καιρικά φαινόμενα κατά την χειμερινή περίοδο

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

254/2017

Θέμα 12ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την οριστική παραλαβή έργων Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14 ΦΕΚ Α93/14-4-2014 άρθρο 61

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

255/2017

Θέμα 13ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Διάνοιξη της ανώνυμης οδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ294 της 3ης Γειτονιάς της Δ.Κ. Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβιδίου της Δ.Κ. Μελισσίων>> ΑΜ : 8/2016 ΤΥ. βάσει του άρθρου του Ν. 4412/2016

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

256/2017

Θέμα 14ο: Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίου ακαθάρτων στο Ο.Τ. 123 της ΔΚ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης και παραχώρηση του χώρου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

257/2017

Θέμα 15ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο ¨Σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ¨ συνολικού προϋπολογισμού 21.100,38€ ( συμπ. Φ.Π.Α.).  .

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

258/2017

Θέμα 16ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο ¨Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων¨ συνολικού προϋπολογισμού 12.351,55€ ( συμπ. Φ.Π.Α.)

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

259/2017

Θέμα 17ο:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων έτους 2016» , ΑΜ 33/2015 ΤΥ

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

260/2017

Θέμα 18ο: Μετατροπή τάφου τριετίας σε οικογενειακό στο Κοιμητήριο Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

261/2017

Θέμα 19ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

262/2017

Θέμα 20ο  Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top