Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 22η EIΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 18.00

 

                    ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

264/2017

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2018, μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) .

     KATA

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

265/2017

Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2018  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

 

     KATA

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                       ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top