Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 24η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 18.00

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 10 ηςΤακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

303/2017

Θέμα 1ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

304/2017

Θέμα  2ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 2Α (στο αδιέξοδο) της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

305/2017

Θέμα 3ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στο πάρκο (εντός της παιδικής χαράς ) της οδού 28ης Οκτωβρίου της Δ.Κ Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

306/2017

Θέμα 4ο: Κοπή ενός (1)  δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίας Λαύρας 2 της Δ.Κ Μελισσίων .(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

307/2017

Θέμα 5ο:. Κοπή ενός (1)  δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μυκόνου 4 της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

308/2017

Θέμα 6ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

309/2017

Θέμα 7ο: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2017 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

310/2017

Θέμα 8ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ 249 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2018.  (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

311/2017

Θέμα 9ο: Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

312/2017

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2017- Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του πράσινου ταμείου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

313/2017

Θέμα 11ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.άρθρο 61

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

314/2017

Θέμα 12ο: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων και εργασιών του έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 171/87.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

315/2017

Θέμα 13ο: Αποδοχή 7Ης,8Ης,9Ης,10Ης,11Ης,12Ης,κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

316/2017

Θέμα 14ο: Διαγραφή χρέωσης από Τ.Α.Π και επαναβεβαίωση

ΟΜΟΦΩΝΑ

317/2017

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

318/2017

Θέμα 16ο: Διαγραφή χρέωσης προστίμου από χρηματικό κατάλογο

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

319/2017

Θέμα 17ο:  Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

320/2017

Θέμα 18ο: Δ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2017 λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές

ΟΜΟΦΩΝΑ

----------

Θέμα 19ο : Μείωση τέλους δομήσεως τάφων στο Κοιμητήριο Μελισσίων

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

321/2017

Θέμα 20ο  Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος

ΟΜΟΦΩΝΑ

322/2017

Θέμα 21ο : Παράταση ταφής  στο κοιμητήριο Μελισσίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

323/2017

Θέμα 22ο : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

324/2017

Θέμα 23ο : Έγκριση 6ης αναμόρφωσης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

325/2017

Θέμα 24ο :. Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

326/2017

Θέμα 25ο  : Έγκριση 5ης αναμόρφωσης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Top