Πίνακας Αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 25η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 18.00

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

327/2017

Μείωση τέλους δόμησης στο Κοιμητήριο Μελισσίων.(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

--------

Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στην ενημερωτική εκδήλωση «ERASMUS + SPORT INFODAY 2018».

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

328/2017

Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στον σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

329/2017

Έγκριση κοπής ενός (1) πεύκου στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Διάνοιξη της Ανώνυμης οδού ανατολικά στο Ο.Τ Γ 294 της 3ης Γειτονιάς της Δ.Κ Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβειδίου της Δ.Κ Μελισσίων».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

330/2017

Ορισμός μελών Επιτροπών για το έτος 2018.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

331/2017

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου Πεντέλης καθώς και επισκευή συντήρησης των οχημάτων έτους 2018.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

332/2017

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

333/2017

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

334/2017

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

335/2017

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

336/2017

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

337/2017

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους έτους  2016 λόγω εξόφλησης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

338/2017

Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας λόγω πολλαπλής εγγραφής του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

339/2017

Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012.

ΟΜΟΦΩΝΑ

340/2017

Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας  ετών 2013-2017 λόγω τακτοποίησης

ΟΜΟΦΩΝΑ

341/2017

Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας  ετών 2013-2017 λόγω τακτοποίησης

ΟΜΟΦΩΝΑ

342/2017

Διαγραφή χρεώσεων οφειλών από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας   λόγω τακτοποίησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

343/2017

Διαγραφή χρέωσης από μίσθωμα περιπτέρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

344/2017

Διαγραφή από μίσθωμα περιπτέρου και επαναβεβαίωση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

345/2017

Διαγραφή χρέωσης από μίσθωμα περιπτέρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

346/2017

7Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

347/2017

Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης» της πράξης Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πεντέλης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top