Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 17.00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 12ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

01/2018

Θέμα 1ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Νέος κανονισμός λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών και επετείων στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

02/2018

Θέμα  2ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα « Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμΕΑ επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας ( έναντι αρ. 24) στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

03/2018

Θέμα 3ο: Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Γράμμου 2 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

04/2018

Θέμα 4ο: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση μηχανήματος ανάληψης χρημάτων της Εθνικής Τράπεζας στη Δ. Κ. Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

05/2018

Θέμα 5ο:. Κοπή ενός (1)  ξερού δένδρου (πεύκου) στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Αγ Σύλα της Δ.Κ Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

06/2018

Θέμα 6ο: Κοπή ενός (1)  ξερού δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 45 της Δ.Κ Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

07/2018

Θέμα 7ο: Κοπή ενός (1)  ξερού δένδρου (πεύκου) στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου & Τσοτάκου ( στο πεζοδρόμιο της οδού Τσοτάκου) της Δ.Κ Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

08/2018

Θέμα 8ο: Κοπή ενός (1)  ξερού δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη 2Α της Δ.Κ Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

09/2018

Θέμα 9ο: Κοπή ενός (1)  ξερού δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη 2 της Δ.Κ Πεντέλης.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

10/2018

Θέμα 10ο : Κοπή δύο (2) δένδρων ( ευκαλύπτων) στη συμβολή των οδών Καλλέργη 29Β και 25ης Μαρτίου (στο πεζοδρόμιο της οδού Καλλέργη) της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

11/2018

Θέμα 11ο: Κοπή δύο (2) δένδρων ( βραχυχιτώνων) στο πεζοδρόμιο της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 24 της Δ.Κ Μελισσίων.(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

12/2018

Θέμα 12ο: 9η (τελευταία) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 ( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

13/2018

Θέμα 13ο: Καθορισμός του ανώτατου ποσοστού εξόδων Δημοτικών Κοινοτήτων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 14/2018

Θέμα 14ο: Καθορισμός ποσού για έξοδα κηδείας δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών συμβούλων

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

15/2018

Θέμα 15ο: Αντιλογισμοί Αναλήψεων Υποχρέωσης για το έτος 2017.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

16/2018

Θέμα 16ο: Άνοιγμα  τεσσάρων  λογαριασμών  για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής  του Δήμου Πεντέλης  και  των  Δημοτικών Ενοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

17/2018

Θέμα 17ο:  Διαγραφή χρέωσης από 0.5% τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2008,2014 και επαναβεβαίωση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

18/2018

Θέμα 18ο: Διαγραφή χρέωσης από καθαρισμό οικοπέδου έτους 2011, στην οδό Κανάρη 11 στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας και οίκοθεν εξόφλησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

19/2018

Θέμα 19ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011, λόγω οίκοθεν εξόφλησής του

ΟΜΟΦΩΝΑ

20/2018

Θέμα 20ο  Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση

ΟΜΟΦΩΝΑ

21/2018

Θέμα 21ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

ΟΜΟΦΩΝΑ

22/2018

Θέμα 22ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

ΟΜΟΦΩΝΑ

23/2018

Θέμα 23ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2018

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

24/2018

Θέμα 24ο :. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με τον Ν.4257/2014 άρθρο 61

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

25/2018

 

Θέμα 25ο  : Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους επιτροπής έτους 2018 – Συγκρότηση Επιτροπής ενστάσεων Διαγωνισμών Δήμου Πεντέλης έτους 2018

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

26/2018

 

Θέμα 26ο : Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Πεντέλης με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

27/2018

Θέμα 27ο : Καταστροφή οχημάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ

28/2018

Θέμα 28ο : Καταστροφή κάδων απορριμμάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ

29/2018

Θέμα 29ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

ΟΜΟΦΩΝΑ

30/2018

Θέμα 30ο : Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ

31/2018

Θέμα 31ο : Έκτακτη επιχορήγηση Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

32/2018

Θέμα 32ο : Έγκριση 6ης αναμόρφωσης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

33/2018

Θέμα 33ο : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                        ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top